TFA CZECHToughest Firefighter Alive | Česká republika

TFA Královéhradecký kraj - Žernov

vytvořeno: 26.5.2016, před 8 roky
 1. Účast:

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS, kteří nejsou příslušníci HZS ČR, nebo zaměstnanci HZS podniku. Soutěž v disciplínách TFA pro dobrovolné hasiče se uskuteční jen v kategorii muži ve dvou věkových kategoriích.

 1. do 34 let                     /ročník narození 1982 a mladší/    
 2. nad 35let                     /ročník narození 1981 a starší/          

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel  TFA“, upravené těmito propozicemi soutěže.

Počet startujících je maximálně 50. Přednost mají závodníci Královéhradeckého kraje.

V případě naplnění startovní listiny budou další přihlášení informováni elektronicky

Místo konání: areál hřiště u rozhledny sokolovna v Žernově, rozhledna sokolovna

Datum konání: 26. 6. 2016

Velitel soutěže: Kraus Ivan

Hlavní rozhodčí: Drozdík Lukáš

Rozhodčí I. úsek: Šeps Jiří                                       

                II. úsek: Bárta Miloslav

               III. úsek: Válek Leoš

               IV. úsek: Hlávková Marcela

Časomíra: HZS HK

Prezence, příjezdy a přihlášky

Přihlášky závodníků zasílejte na adresu KSH Královéhradeckého kraje Na Struze 30, 54101 Trutnov nebo elektronicky na email ksh.khkr@seznam.cz. V případě elektronické přihlášky závodníci při prezenci předloží písemný originál přihlášky. Přihlášky zasílejte nejpozději  do 10. června 2016

Prezence, příjezdy a akreditace

Prezence rozhodčích proběhne v neděli dne 26. června 2016 od 07:00 do 08:00 hodin v areálu hřiště u rozhledny sokolovna v Žernově

Prezence závodníků bude probíhat v neděli dne 26. června 2016 od 07:30 do 08:30 hodin v areálu hřiště u rozhledny sokolovna v Žernově

Akreditace závodníků - každý závodník bude po celou dobu soutěže označen identifikačním náramkem na ruku, který mu bude upevněn u prezence. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. Pokud dojde k neúmyslnému poškození náramku, může závodník požádat o jeho výměnu v prostorách akreditace. V případě, že se závodník neprokáže náramkem před startem, nebude závodníkovi umožněn start.

Při AKREDITACI se závodníci prokazují dle zaslané přihlášky:

občanským průkazem;

platným průkazem SH ČMS (s fotografií a potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2016). Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.

Bez úplného členského průkazu nebude závodník akreditován a nebude mu umožněn start.

u akreditace budou závodníkům sděleny další závazné pokyny organizátora soutěže;

startovné se nevybírá!!!

PROHLÁŠENÍM soutěžícího, který stvrdí svým podpisem, že není ve služebním ani zaměstnaneckém poměru u HZS ČR ani zaměstnancem HZS podniku, a že splňuje fyzickou, zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v propozicích soutěže a pokud dojde ke změně zdravotní způsobilosti před konáním závodu, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli při akreditaci. Vzor příloha 2

V případě startujícího závodníka mladšího 18 ti let (datum narození je až po datu konání soutěže), nutno předložit při akreditaci „Prohlášení rodiče/zákonného zástupce o způsobilosti člena SH k soutěži“. Vzor příloha 3

Soutěžící závodníci si zabezpečují dopravu na vlastní náklady nebo po dohodě s SDH, OSH,

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření

Zdravotnickou službu v místě soutěže zabezpečí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže vyplývá z předpisů SH ČMS.

Předpokládaný časový rozpis

07:00 – 08:00              prezence rozhodčích

07:30 – 08:30              prezence závodníků

08:30 – 09:00              seznámení s tratí, instruktáž

09:15                           nástup, zahájení soutěže

09:30                           start závodů

15:30                           vyhlášení výsledků

Technické ustanovení:        

 1. Obecné

Trať bude postavena jako jedna dráha a je rozdělena do 4 úseků. V každém úseku plní soutěžící jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí. Izolační vzduchový dýchací přístroj bude pouze nesen jako zátěž. Maska ani plicní automatika nebude na dýchacím přístroji nasazena, ani ji soutěžící pří výkonu disciplín nebude mít u sebe.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo změny jednotlivých úseků tratě.

 1. Protest

Při podání protestu musí být složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500 Kč. Protest může podat pouze vedoucí soutěžního družstva nebo jednotlivce, a to písemnou formou u hlavního rozhodčího soutěže. V případě protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve prospěch protestující strany. Protest musí být podán do 15 minut po doběhnutí soutěžícího, vůči kterému je podáván protest, popř. který protestuje.

 1. Výstroj a výzbroj soutěžících – zabezpečuje si soutěžící
 • triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy
 • třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev
 • zásahová přilba pro hasiče
 • zásahové rukavice
 • zásahová obuv
 • opasek s karabinou.
 1. Instruktáž

Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáž je povinná pro všechny soutěžící. V rámci instruktáže stanoví dobu startu, startovní intervaly mezi soutěžícími a případně upřesní další pravidla.

 1. Technické prostředky, které zabezpečuje pořadatel
 • 6x hadice B 75 mm, 2x proudnice B;
 • 1 ks „dabl box“ na hadice + 2 hadice B 75 mm na balení; obě hadice stejně dlouhé
 • 1x  kladivo (perlík), 1x hammer box;   náhradní kladivo
 • 1ks tunel + 1ks barel;
 • 1x 80 kg figurína;
 • 1x 3m bariéra s lanem;
 • 2x přenosná stříkačka;
 • 1ks dopadová matrace;  
 • 2 ks hadice B 75, smotané do kotoučů a svázané páskou;
 • 1ks proudnice B;
 • 4ks žebřík nastavovací žebříky, 2ks barel;
 • Dýchací přístroje, jen jako zátěž;  
 1. Příprava
 • Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.
 • Rozhodčí – startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům, po kontrole soutěžící odchází přímo do prostoru startu.
 1. Start

Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky (dále jen „IDP“). Na žádném z úseků nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje předepsanou pro daný úsek. Zásahové rukavice musí soutěžící použít na 3. úseku, na ostatních úsecích je použití zásahových rukavic dobrovolné (viz instruktáž). Rukavice musí mít soutěžící stále u sebe.

Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daných úseků jsou 4 minuty, mimo úsek č. 4, kde je z technických důvodů měřen čas až do cíle.

Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.

 • Průběh 1. úseku - od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost
  k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B, uchopí obě hadicová vedení za proudnice a poté celé vedení rozvine  na 55m, kde proudnice odloží na metu (neodhodí – je nutný zřetelný dotyk ruky s metou); poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys, a potom doběhne do cíle úseku.
 • Průběh 2. úsekubez IDP, od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k 3m bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.
 • Průběh 3. úseku - po startu soutěžící uchopí dva barely, oběhne metu a vrátí barely zpět na místo, postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2ks k budově, o kterou je opře, připne si sám jistící karabinu k opasku, vystoupá po žebříku na lešení, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na podlahu a sestoupí z lešení dolů (nesmí seskočit, dolu musí šlápnout na všechny příčle). Běží k motorové stříkačce a připojí k ní proudnici. Poté pokračuje do cíle úseku.
 1. Průběh 4. úseku – start je 20m od paty rozhledny soutěžící po startu doběhne k rozhledně a po schodišti vystoupá na její vrchol. Cíl je na vrcholu rozhledny.
 2. penalizace: dle pravidel TFA  

Stanovení pořadí

Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací;

Doping

Dle pravidel soutěže v disciplínách TFA, pravidlo 30.

Různé

soutěžící nastoupí k zahájení a na ukončení v pracovním stejnokroji II včetně čepice;

ústroj rozhodčích – pracovní stejnokroj zelená vesta /označení dodá pořadatel/;

měření času elektronicky 

informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu;


Starosta KSH Královéhradeckého kraje

Jiří Orsák