Get Adobe Flash player

TFA Štramberská trúba 2013

Štramberská trúba

Štramberská trúba

P r o p o z i c e

Soutěže TFA „Štramberská trúba 2013“- součást „poháru ředitele HZS MSK v TFA 2013“

1. Pořadatelem soutěže TFA „Štramberská trúba 2013“ je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK), Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD), město Štramberk a Sportovní klub HZS MSK.

2. Soutěž se uskuteční v sobotu dne 7. září 2013 ve Štramberku na náměstí a na věži Štramberská trúba.

3. Soutěže se zúčastní jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a členové JSDH v kompletní výstroji (zásahový oblek, zásahová přilba, dýchací přístroj).

4. Organizační činovníci soutěže:

velitel soutěže:                   por. Ing. Petr Holub, HZS MSK

hlavní rozhodčí:                 npor. Ing. Jan Němeček, HZS MSK

organizační zabezpečení:   nprap. Bc. Josef Mateřánka, HZS MSK

technické zabezpečení :     HZS MSK

5. Všeobecná ustanovení

a)      Podání přihlášek, startovné

Do 3. září 2013 na e-mail: petr.holub@hzsmsk.cz do předmětu e-mailu je nutno napsat heslo „přihláška – soutěž TFA Štramberk 2013“. Počet startujicích je z kapacitních důvodů omezen na 50 závodníků (o zařazení do soutěže rozhoduje pořadí přijetí přihlášky)!!! Dotazy k soutěži včetně možnosti zajištění ubytování na tomas.melcak@hzsmsk.cz nebo tel. 724 178 433

Do přihlášky je nutno uvést:

 •  jméno a příjmení závodníka
 • ročník narození
 • název vysílající organizace (HZS kraje a územní odbor, HZS podniku, JSDH obce)
 • kontakt (telefon, e-mail)

V případě, že přihlašující neuvede veškeré požadované informace do přihlášky, bude vyzván k jejich doplnění. Konečná registrace přihlášky (včetně rezervace místa ve startovní listině) bude provedena až po přijetí všech požadovaných informací!!!

Všem přihlašujícím bude zaslána odpověď s potvrzením o registraci přihlášky. Pokud tento e-mail neobdržíte, prosíme kontaktujte nás na telefonním čísle 724 190 767 pro vyjasnění situace.

Případné změny mohou být uplatněny výjimečně při prezenci.

Startovné ve výši 150,- Kč za soutěžícího je splatné při prezenci. Příslušníci a zaměstnanci HZS MSK startovné neplatí.

b)      Odvolání účasti

Do 6.9.2013 do 20:00 hodin na e-mail: petr.holub@hzsmsk.cz nebo na telefonní číslo 724 190 767.

c)      Startovní pořadí

Startovní pořadí bude určeno pořadatelem!

d)     Prezence   

Prezence soutěžících, organizačních pracovníků a rozhodčích bude v sobotu 7.9.2013 od 7,00 do 8,30 hodin ve Štramberku na náměstí na místě označeném jako „prezence“ (kinosál kulturního domu).

e)      Stravování

Zajištěno na místě

f)       Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, správnost jejich používání, provádění pravidelných kontrol a úkonů podle platné legislativy, odpovídá přihlašující organizace.

6. Technická ustanovení

Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje bez masky – pouze jako zátěž. Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat postupně ve dvou a půl minutových intervalech. Soutěž bude provedena s tímto upřesněním:

a)      Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v  hotovosti ve výši 1000,- Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena. Jinak propadá pořadateli. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po doběhu posledního soutěžícího.

b)      Technické prostředky – zajišťuje pořadatel:

 • 4x hadice B 75 mm, 2x proudnice B,
 • 1x 6 kg kladivo (perlík), 1x hammer box,
 • 1x max. 80 kg figurína,
 • 1x bariéra pro požární sport,
 • lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku a provést vytažení závaží
 • 1 ks závaží,
 • 1x pracovní lano na uchycení závaží,

c)      Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:

 • uchopí dvě nezavodněné hadice B i s proudnicemi a poté je rozvine na 40 m, kde proudnice odloží na metu,
 • uchopí obouruční kladivo a provede 60 úderů do konstrukce hammer boxu (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem,
 • překoná  2 m bariéru,
 • následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop – zákaz za nohy, hlavu apod.) na 40 m směrem ke  konstrukci lešení, kde figurínu odloží na vyznačené místo,
 • vystoupí po pevném žebříku na konstrukci lešení, kde provede vytažení 20 kg závaží lanem a položí je na podlážku lešení, poté sestoupí stejnou cestou, přitom musí šlápnout na poslední příčli žebře,
 • vyběhne na zámecké schody a pokračuje do věže Štramberská trúba, celkem cca 300 schodů (převýšení cca 60 m) – cíl je na vrcholu věže

d)     Všechny disciplíny se provádí průběžně v jednom čase.

e)      Vybavení soutěžícího:

 • triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče, zásahové rukavice, zásahová obuv,
 • izolační vzduchový dýchací přístroj – pouze jako zátěž, bez masky,  
 • při nepříznivých klimatických podmínkách pro závod je možná záměna kalhot
 • PS II místo kalhot ochranného oděvu, o jejich použití však rozhodne velitel soutěže v den závodu,
 • startovní čísla (samolepky) budou dodány pořadatelem (2 ks) a soutěžící je povinnen si je nalepit takto:
  • jeden kus dopředu na přilbu tak, aby bylo viditelné zepředu
  • jeden kus na obal či tělo lahve dýchacího přístroje dozadu tak, aby bylo viditelné zezadu

f)       Start:

 • startovní listina včetně startovních časů bude k dispozici po celou dobu soutěže u startéra
 • 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje startérem
 • soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně (bez límce), kalhotami ochranného oděvu, nasazenou přilbou,  izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem – jako zátěž a s nasazenými zásahovými rukavicemi a zásahovou obuví,
 • takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
 • po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice,
 • v případě, že závodník nestihne svůj startovní čas, bude mu čas běžet, jako by odstartoval. V případě velkého zpoždění může být start závodníkovi odmítnut a může být diskvalifikován.

g)      Kategorie:

A          do 35-ti let (ročník narození 1979 a mladší) bez rozdílu pohlaví,

B          nad 35 let včetně (ročník narození 1978 a starší) bez rozdílu pohlaví,

Mimo soutěž mohou startovat i účastníci mladší 18-ti let (studenti středních škol oborů zaměřených na požární ochranu) za předpokladu, že doloží písemný souhlas zákonného zástupce s účastí v soutěži (včetně kontaktu na podepsaného zákonného zástupce, na kterém bude ověřováno, zda tento souhlas zákonný zástupce opravdu dal) a platné lékařské potvrzení ošetřujícího lékaře konstatující, že soutěžící je zdravotně schopen danou soutěž absolvovat!!! Souhlas od zákonného zástupce posílejte spolu s přihláškou ve scanované podobě, originál pak spolu s lékařským potvrzením odevzdáte při prezenci v den soutěže!!! Jestliže nebude doloženo svolení zákonného zástupce a lékařské potvrzení, nebude soutěžící připuštěn k účasti v soutěži!!! Maximální počet takto soutěžících studentů je 6!!!

h)      Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:

 • nedotažení hadic za metu, odhození proudnic,
 • nedodržení počtu úderů kladivem,
 • nepřekonání bariéry (3 pokusy),
 • transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
 • nevytažení zátěže na konstrukci,
 • seskočení z konstrukce lešení, z druhé a vyšší příčle žebříku,
 • upuštění jednotlivých technických prostředků z výše nebo odhození – nutno položit,
 • rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
 • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 • nedodržení své trasy, zkracování atp.
 • nenalepení startovních čísel na místa stanovená pořadatelem (viz bod e) – vybavení soutěžícího)

Rozhodčí bude závodníka o diskvalifikaci informovat ihned!

POZN: v případě, že bude závodník diskvalifikován, bude mu umožněno dokončit soutěž za předpokladu, že nebude překážet dalším závodníkům (musí jim umožnit předběhnutí a nesmí je omezovat!!!)

i)        Ceny:

Pro první tři v každé kategorii věcné ceny.

Pořadatel si vyhrazuje právo udělit zvláštní ceny.

7. Předpokládaný časový rozpis soutěže

sobota 7. září 2012:

 • 7:00 – 8:30 hodin – prezence,
 • 8:30 – 8:45 hodin – rozprava,
 • 8:45 – 8:55 hodin – seznámení se s tratí všech závodníků
 • 9:00 – start prvního soutěžícího,
 • 40 minut po skončení závodů – vyhlášení výsledků na náměstí.

8. Různé

 • měření času bude prováděno ručně stopkami (se zálohou),
 • informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu,
 • výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě na e-mailové adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách  www.hzsmsk.cz, www.tfa-czech.cz, www.pozary.cz
 • parkování autdle pokynů pořadatele a MP Štramberk na záchytném parkovišti

Mediálním partnerem soutěže TFA Štramberská trúba 2013, stejně jako celého poháru ředitele HZS MSK v TFA 2013, je hasičský server www.pozary.cz

V Novém Jičíně dne 10.7.2013                                                        por. Ing. Petr Holub

velitel soutěže

Propozice ke stažení:

Propozice TFA Štramberk 2013

Pozvánka TFA Štramberk 2013

One Response to TFA Štramberská trúba 2013

 • dámske boty říká:

  To je krásná vzpomínka na Štramberk, se nad tím skoro rozplývám, Děkuji za článek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 − = 8

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>